GDPR

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Miroslav Novotný je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů a účel zpracování

Jméno a příjmení:
Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.

Adresa:
Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.

Číslo účtu:
Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely.

IP adresa:
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření, plnění ostatních zákonných povinností.

Čas a datum:
Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, plnění ostatních zákonných povinností.

E-mail: Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.

Telefon:
Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, plnění ostatních zákonných povinností.

Pohlaví: Personalizace osoby - oslovení při komunikaci.

Osobní údaje jsou Miroslavem Novotným zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Miroslav Novotný je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 


2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Miroslav Novotným zpracovávány pro tyto účely

- plnění smluvního vztahu

- správa uživatelských účtů ke službám

- zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb - chráněné přihlášení aj.

- provádění analýz a měření - anonymně

- účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

- plnění ostatních zákonných povinností - odhalování trestné činnosti

 

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Miroslav Novotný je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednávky zboží. Jedná se o tyto kategorie příjemců:


- dopravní společnosti

- společnosti poskytující systém pro správu účetních operací

- poskytovatelé platebních brán

- poskytovatelé analytických nástrojů

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Miroslavu Novotnému poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá Miroslav Novotný v případě, že navštívíte jeho e-shop a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na e-shop a dalšímu - podrobnější popis je níže.


Jaké druhy cookies Stránky využívají?


Na Internetových stránkách může Miroslav Novotný využívat dva druhy cookies:

session cookies

Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost e-shopu či přidružených aplikací.

permanentní cookies


Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookies vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě e-shopu.


Přihlášení a zabezpečení


Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na webu www.mejra.cz/e_shop/prestashop. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá Miroslav Novotný do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. 

Návštěvnost

Miroslava Novotného zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče.

 

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Miroslav Novotný povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

- plnění smluvního vztahu - do odvolání.

- správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu  

- provádění analýz a měření - max. 6 měsíců

- účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

- plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (1) na přístup k osobním údajům, (2) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (3) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (4) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (5) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (6) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (7) právo na přenositelnost údajů a (8) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


 1 - právo na přístup k osobním údajům


Chcete-li vědět, jestli o Vás Miroslav Novotný zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Miroslava Novotného informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Miroslav Novotný oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

2 - právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů


V případě, že máte pocit, že o Vás Miroslav Novotný zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Miroslav Novotný opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3 - právo požadovat vysvětlení

V případě, že máte podezření, že Miroslav Novotný zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Miroslavu Novotném požadovat vysvětlení.

4- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů


V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5 - právo na výmaz


V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

6 - právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Martin Ilko požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.


7 - právo na přenositelnost údajů


V případě, že chcete, aby Miroslav Novotný Vaše osobní údaje předal třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Miroslav Novotný Vaší žádosti nebude moci vyhovět.


8 - právo vznést námitku


Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že Miroslav novotný neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Miroslav Novotný na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na emailovou adresu info@mejra.cz. Miroslav Novotný si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 18.10.2018